Centrum Obsługi Inwestora

ZAWODOWA WSPÓŁPRACA

W ramach projektu pn. „Zawodowa współpraca” ogłoszony został nabór Pracodawców u których zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczniów/uczennic częstochowskich szkół zawodowych.

 

Staże i Praktyki organizowane są dla uczestników/czek projektu „Zawodowa współpraca”, kształcących się w następujących szkołach zawodowych:

 

 • Zespół Szkół im. B. Prusa, ul B. Prusa 20, 42-200 Częstochowa

 • Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta, ul. Krakowska 80F, 42-200 Częstochowa

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, al. Niepodległości 16/18, 42-200 Częstochowa

 • Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego, ul. Warszawska 142, 42-200 Częstochowa

 • Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. św. Augustyna 28/30, 42-200 Częstochowa

 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Worcella 1, 42-200 Częstochowa

 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K. Pułaskiego, ul. Targowa 29, 42-200 Częstochowa

 • Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych, ul. św. Augustyna 3/7, 42-200 Częstochowa

 • Zespół Szkół Technicznych, al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa

 • Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. W. Sikorskiego, ul. Jasnogórska 84/90, 42-200 Częstochowa

 • Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Krótka 22, 42-200 Częstochowa

Staże i praktyki zawodowe realizowane będą w wymiarze 150 godzin na Uczestnika/czkę projektu w terminach od dnia podpisania porozumienia do maksymalnie 31.07.2019 r. z tym, że nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej przez Stażystę /Praktykanta.

 

Warunki udziału w naborze

Staże i praktyki mogą być realizowane u następujących podmiotów działających na terenie miasta Częstochowa:

a) pracodawca

b) przedsiębiorca

c) organizacja pozarządowa

 

Ww. podmioty będą mogły realizować staże i praktyki jeżeli spełnią następujące warunki:

a) Prowadzą działalność przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

b) Nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz nie posiadają

    nieuregulowanych zobowiązań podatkowych

 1. Nie pozostają w stanie upadłości lub likwidacji

d) Dysponują co najmniej 1 osobą na każdych 6 przyjętych Stażystów/Praktykantów, która będzie    pełniła obowiązki Opiekuna/ki Stażysty/Praktykanta, spełniającą warunki określone w regulaminie naboru.

Staże i praktyki zawodowe organizowane będą u Pracodawców prowadzących działalność w zakresie następujących branż:

 • Obszar administracyjno – usługowy (technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, technik logistyk, krawiec, tapicer, fototechnik, drukarz, introligator)- przewidywana liczba uczniów/uczennic: 270 osób (123 K).

 • Obszar mechaniczny (technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych)- przewidywana liczba uczniów/uczennic: 35 osób (2K)

 • Obszar budowlany (monter zabudowy i robót wykończeniowych, technik budownictwa, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik geodeta)- przewidywana liczba uczniów/uczennic: 400 osób (15 K)

 • Obszar elektryczno – elektroniczny (technik elektryk, technik elektronik, monter elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechatronik)- przewidywana liczba uczniów/uczennic: 225 osób (5 K)

 • Obszar rolniczo – leśny (technik architektury krajobrazu)- przewidywana liczba uczniów/uczennic: 100 osób (80 K)

 • Obszar turystyczno – gastronomiczny (kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa)- przewidywana liczba uczniów/uczennic: 220 osób (154 K).

 

Gmina Miasto Częstochowa będąca Organizatorem stażów i praktyk zobowiązuje się do:

 • Refundacji pracodawcy kosztów związanych z odbywaniem stażu/praktyki zawodowej w wysokości maksymalnie 900,00 zł na 1 Stażystę/Praktykanta.

 • Refundacji pracodawcy dodatku do wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań Opiekuna/ki Stażysty/Praktykanta, w wysokości określonej przez pracodawcę z tym, że wysokość refundowanego dodatku może stanowić co najwyżej 10% zasadniczego wynagrodzenia Opiekuna/ki Stażysty/Praktykanta wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia ale nie więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin stażu zawodowego.

 

Nabór wniosków Pracodawców u których zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe prowadzony będzie w dniach 12.06.2017 r . - 20.06.2017 r.

Nabór Pracodawców następuje na podstawie złożonego wniosku. Wniosek musi zostać podpisany przez osobę upoważnioną.

Szczegółowe wnioski i dokumenty dostępne są na stronie: http://fe.czestochowa.pl/page/5590,staze-i-praktyki.html

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

 

Do kontaktów z Pracodawcami upoważniona jest:

Aleksandra Bożek

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13

pokój 305

tel. 34 37 07 324

abozek@czestochowa.um.gov.pl.

 

 

 

 

 


Twitter Youtube Wykop