Przejdź do treści

Broker reasekuracyjny

Syntetyczny opis zawodu

Broker reasekuracyjny zajmuje się pośrednictwem między towarzystwem ubezpieczeniowym a towarzystwem reasekuracyjnym, pełniąc rolę doradczą.
Broker reasekuracyjny służy pomocą przy ocenie ryzyka, analizuje zagrożenia, jakie stoją przed każdym towarzystwem ubezpieczeń. W imieniu i na rachunek ubezpieczyciela (towarzystw reasekuracyjnych) pośredniczy w zawieraniu umów reasekuracyjnych z firmami ubezpieczeniowymi, których celem jest podział i wzajemna wymiana ryzyka, eliminująca niebezpieczeństwo strat przekraczających fundusze własne.
Broker reasekuracyjny potrafi udzielić wyczerpujących informacji dotyczących różnych form i rodzajów reasekuracji oraz zakresu ochrony reasekuracyjnej.
Pomaga towarzystwu ubezpieczeń w wyborze odpowiedniego reasekuratora, analizując oczekiwania i potrzeby w zakresie ochrony reasekuracyjnej, jednocześnie mając na względzie możliwości finansowe oraz aspekty prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej w Polsce.
Umowa reasekuracji jest umową szczególną, zgodnie z którą towarzystwo reasekuracyjne udziela ochrony ubezpieczeniowej towarzystwu ubezpieczeniowemu w przypadku wystąpienia wypadków ubezpieczeniowych określonych umową.
Towarzystwo reasekuracyjne nie zawiera umowy reasekuracji z klientem towarzystwa ubezpieczeniowego, lecz wyłącznie z towarzystwem ubezpieczeniowym. Broker reasekuracyjny to profesjonalista pilnie śledzący wydarzenia gospodarcze i polityczne w kraju i za granicą w celu prezentowania wiarygodnych informacji o zachodzących zmianach. Zakres posiadanej wiedzy uwypukla jego przygotowanie do prowadzenia z klientami rozmów, w wyniku których klienci podejmują decyzje o wyborze oferty reasekuracyjnej i powierzeniu swoich środków finansowych konkretnemu reasekuratorowi.
Broker jest dostępny dla towarzystw ubezpieczeniowych zarówno w czasie, gdy nie występują żadne zdarzenia objęte umową reasekuracji, jak również w tych sytuacjach, kiedy tego typu zdarzenia mają miejsce. Wówczas informuje towarzystwo ubezpieczeniowe o niezbędnych czynnościach, jakie winien lub jest zobowiązany wykonać zgodnie z zawartą umową.
Pomaga towarzystwu ubezpieczeń w kontaktach z reasekuratorem, jeżeli jego pomoc jest potrzebna, bądź też usprawni działanie na linii reasekurator – ubezpieczający, w sytuacji wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
Broker reasekuracyjny zawsze pracuje z reprezentantami towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Jest świadomy odpowiedzialności związanej z poziomem jakościowym oferowanych przez siebie usług. Stąd też systematycznie doskonali się biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez reasekuratorów, z których większość posiada siedziby poza granicami kraju, potwierdzając poziom jakości wykonywanych usług przez posiadanie certyfikatów. Znajomość języków obcych na poziomie profesjonalnym w obszarze ubezpieczeń i reasekuracji jest dla tego zawodu kwestią podstawową.
Pełnienie roli pośrednika wymaga od brokera reasekuracyjnego wysokich zdolności interpersonalnych, konsekwencji w działaniu, samodzielności i inicjatywy przejawianej w obszarze prowadzonej działalności.
Broker reasekuracyjny posiada umiejętność słuchania rozmówcy, analizowania przedstawianych faktów oraz obiektywnego, wzbudzającego zaufanie rozmówcy prezentowania oferty.
Kluczowa dla brokera reasekuracyjnego jest dojrzałość emocjonalna. W trakcie wchodzenia w relacje interpersonalne z ludźmi o bardzo różnych temperamentach i osobowościach, poza koniecznością umiejętnego dopasowania stylu komunikacyjnego do swojego rozmówcy, broker reasekuracyjny musi być odporny na odmowę klientów, skutkującą bądź to brakiem możliwości zaprezentowania oferty reasekuratora, bądź też niezawarciem przez klienta umowy reasekuracji. Zdecydowaną część czasu broker reasekuracyjny spędza na poszukiwaniu nowych towarzystw ubezpieczeniowych oraz na spotkaniach ze swoimi, już obsługiwanymi, klientami u nich w biurach lub w innych wspólnie umówionych miejscach.
Broker reasekuracyjny ma swoje stałe miejsce pracy, realizując zadania zawodowe zarówno w swoim biurze, jak i w biurze/siedzibie towarzystwa reasekuracyjnego, na rzecz którego pracuje.
Praca w terenie wymusza na nim konieczność bycia mobilnym oraz zaopatrzonym w środki łączności wspomagające jego pracę przy samodyscyplinie w planowaniu i organizowaniu sobie pracy.
Broker reasekuracyjny to najczęściej występujące i najbardziej typowe dla tego zawodu stanowisko pracy

Aktualności

Brak aktualności

Galerie

April 2024

Brak wydarzeń

Twitter Youtube Wykop