Przejdź do treści

Salowa

Syntetyczny opis zawodu

Zawód salowej polega na wykonywaniu przez osobę posiadającą odpowiednie przeszkolenie zadań związanych z utrzymaniem wymaganych warunków sanitarnych
i higienicznych w zakładach opieki zdrowotnej. Można go wykonywać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Salowa pracuje w zespole, współpracując z lekarzami, pielęgniarkami oraz pracownikami działów administracji i działu technicznego zakładu opieki zdrowotnej. Praca salowej wykonywana
jest w budynkach, w pomieszczeniach zamkniętych. Ważne predyspozycje psychofizyczne do wykonywania tego zawodu to zdolność nawiązywania kontaktów
i życzliwość w stosunku do ludzi. Do istotnych cech zaliczyć należy: sprawność fizyczną, sprawność manualną, zamiłowanie do ładu i porządku, dokładność.
W czasie wykonywania swoich obowiązków salowa współpracuje ze swoją grupą zawodową i innymi profesjonalistami. Praca salowej może mieć charakter pracy zmianowej. Rozkład czasu pracy jest ustalany na podstawie harmonogramu pracy obowiązującego w zakładzie pracy.

Aktualności

Brak aktualności

Galerie

April 2024

Brak wydarzeń

Twitter Youtube Wykop